XXX Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2021-06-30, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Debata nad Raportem o stanie Gminy.

7.Wotum zaufania dla Wójta Gminy dotyczące Raportu o stanie Gminy.

Głosowanie (Wotum zaufania dla Wójta Gminy dotyczące...)

8.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

9.Absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Skierniewice za 2020 rok.

Głosowanie (Absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania...)

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2021 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2021-2024.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

12.Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Skierniewice na II półrocze 2021 roku.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie planu pracy Ra...)

13.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgod...)

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany regulam...)

15.Projekt uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczonych przez Gminę Skierniewice na terenie gminy Skierniewice.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie dopłaty dla od...)

16.Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dro...)

17.Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skierniewice na rok szkolny 2021/2022.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia śre...)

18.Projekt uchwały w sprawie udzielenia na 2021 r. pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze we wsi Nowa Biała

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia na...)

19.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

20.Zamknięcie obrad Sesji.