XXXI Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2021-08-25, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2021 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2021-2024.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

8.Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wniesienia ska...)

9.Projekt uchwały w sprawie diet przysługujących sołtysom - przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie diet przysługu...)

10.Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Skierniewice na lata 2021-2030", w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia szc...)

11.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

12.Zamknięcie obrad Sesji.