XXXIV Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2021-11-24, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2021 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

7.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia wys...)

8.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego za rok podatkowy 2022 na obszarze Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie obniżenia śred...)

9.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocz...)

10.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia wyna...)

11.Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet...)

12.Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Skierniewice oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia gór...)

13.Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXV/201/2020 Rady Gminy Skierniewice z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2020 r. poz. 7022).

Głosowanie (Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr...)

14.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

15.Zamknięcie obrad Sesji.