XXXV Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2021-12-29, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy Skierniewice z rocznej pracy poszczególnych komisji.

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2021 r.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2021-2024.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

9.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skierniewice na 2022 r.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia bud...)

10.Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2022-2035.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej P...)

11.Projekt uchwały w sprawie udzielenia na rok 2022 pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia na...)

12.Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022 z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie pokrycia częśc...)

13.Projekt uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Skierniewice oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie organizacji pu...)

14.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych.

Głosowanie (Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w s...)

15.Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Skierniewice na I półrocze 2022 roku.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie planu pracy Ra...)

16.Projekt uchwały w sprawie petycji mieszkańców wsi Ruda z dnia 13.12.2021 roku dotyczącej uciążliwego sposobu prowadzenia działalności przez właścicieli Cateringu ,,W pół drogi” we wsi Budy Grabskie na terenie byłej Harcówki.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie petycji mieszk...)

17.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia s...)

18.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia s...)

19.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia s...)

20.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Skierniewickiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgod...)

21.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości bez obowiązku przeprowadzenia przetargu.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgod...)

22.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gmin...)

23.Stanowisko Rady Gminy Skierniewice w sprawie poparcia działań zapewniających bezpieczeństwo granic Polski.

Głosowanie (Stanowisko Rady Gminy Skierniewice w spr...)

24.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

25.Zamknięcie obrad Sesji.