XXXVI Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2022-03-16, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Wystąpienie Pana Janusza Ciesielskiego Dyrektora Oddziału Terenowego w Łodzi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2022 r.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice dla fragmentu obrębu wsi Sierakowice Prawe.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany miejsco...)

9.Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice dla fragmentu obrębu wsi Miedniewice.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany miejsco...)

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach z/s w Dębowej Górze.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu...)

11.Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznych a także wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie petycji dotycz...)

12.Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznych a także wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie petycji dotycz...)

13.Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 20 grudnia 2021 roku organowi właściwemu.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przekazania pe...)

14.Projekt uchwały w sprawie petycji mieszkańców wsi Dębowa Góra z dnia 30.12.2021 roku dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Dębowej Górze.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie petycji mieszk...)

15.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skierniewice w 2022 r.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Prog...)

16.Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX/188/2017 Rady Gminy Skierniewice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie użytków ekologicznych na terenie gminy Skierniewice.

Głosowanie (Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr...)

17.Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXIV/268/2021 Rady Gminy Skierniewice z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Głosowanie (Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr...)

18.Projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2...)

19.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Stu...)Głosowanie (objęcie procedurą planistyczną działek o...)Głosowanie (prośbę o podanie, czy projekt Studium „d...)Głosowanie (Wnosi o uwzględnienie w studium zapisu o...)Głosowanie (uwzględnienie w studium zapisu o przezna...)Głosowanie (uwzględnienie w studium zapisu o przezna...)Głosowanie (uwaga dot. rozszerzenia dotychczasowego...)Głosowanie (uwzględnienie w studium zapisu o przezna...)Głosowanie (uwzględnienie w stu-dium przeznaczenia d...)Głosowanie (uwzględnienie w studium przeznaczenia dz...)Głosowanie (uwzględnienie w studium przeznaczenia dz...)Głosowanie (uwzględnienie w studium przeznaczenia dz...)Głosowanie (uwzględnienie w studium przeznaczenia dz...)Głosowanie (uwzględnienie w studium możliwości budow...)Głosowanie (uwzględnienie: wniosku Rolniczej Spółdzi...)Głosowanie (uwzględnienie w studium przeznaczenia dz...)Głosowanie (uwzględnienie w studium przeznaczenia dz...)Głosowanie (uwzględnienie w studium przeznaczenia dz...)Głosowanie (uwzględnienie w studium przeznaczenia dz...)Głosowanie (uwzględnienie w studium wytyczenia i prz...)Głosowanie (uwzględnienie w studium treści par. 18 i...)Głosowanie (zakwestionowanie położenia działki o nr...)Głosowanie (uwzględnienie w studium możliwości wynaj...)Głosowanie (uwzględnienie w studium zmiany przeznacz...)Głosowanie (rozszerzenie zapisów studium o dopuszcze...)Głosowanie (rozszerzenie zapisów studium o dopuszcze...)Głosowanie (umieszczenie w studium zapisu dopuszczaj...)Głosowanie (uwzględnienie w studium przeznaczenia dz...)Głosowanie (zakwestionowanie zmiany planów zagospoda...)

20.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

21.Zamknięcie obrad Sesji.