XXXIX Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2022-06-29, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Debata nad Raportem o stanie Gminy.

7.Wotum zaufania dla Wójta Gminy dotyczące Raportu o stanie Gminy.

Głosowanie (Wotum zaufania dla Wójta Gminy dotyczące...)

8.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

9.Absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Skierniewice za 2021 rok.

Głosowanie (Absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania...)

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2022 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2022-2035.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

12.Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Skierniewice na II półrocze 2022 roku.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie planu pracy Ra...)

13.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgod...)

14.Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Skierniewice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia rod...)

15.Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia mi...)

16.Projekt uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczonych przez Gminę Skierniewice na terenie gminy Skierniewice.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie dopłaty dla od...)

17.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice (obejmującego obszary w obrębach wsi: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Budy Grabskie Ruda, Dębowa Góra, Halinów, Józefatów, Ludwików Nowy, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna, Pruszków, Rowiska, Rzeczków, Rzymiec, Samice, Sierakowice Lewe, Sierakowice Prawe, Strobów, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna, Żelazna SGGW) dla fragmentów obrębu wsi Mokra Lewa.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przystąpienia...)

18.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice (obejmującego obszary w obrębach wsi: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Budy Grabskie Ruda, Dębowa Góra, Halinów, Józefatów, Ludwików Nowy, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna, Pruszków, Rowiska, Rzeczków, Rzymiec, Samice, Sierakowice Lewe, Sierakowice Prawe, Strobów, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna, Żelazna SGGW) dla fragmentów obrębów wsi: Józefatów, Miedniewice i Sierakowice Prawe.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przystąpienia...)

19.Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skierniewice na rok szkolny 2022/2023.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia śre...)

20.Projekt uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcie Gmin...)

21.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

22.Zamknięcie obrad Sesji.