XL Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2022-08-31, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2022 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2022-2035.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

8.Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Skierniewice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie emisji obligac...)

9.Projekt uchwały w sprawie petycji z dnia 1.08.2022 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie petycji z dnia...)

10.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Skierniewice do roku 2030”.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Str...)

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Skierniewice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania-„Gniazdo” z siedzibą w Skierniewicach.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia wol...)

12.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgod...)

13.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości bez obowiązku przeprowadzenia przetargu.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgod...)

14.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustanowienia p...)

15.Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skierniewice.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia tyg...)

16.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

17.Zamknięcie obrad Sesji.