II Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2018-11-30, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Zmiana porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

Głosowanie (Uchwała NR II/7/2018 w sprawie ustalenia...)

7.Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych.

Głosowanie (Uchwała NR II/8/2018 w sprawie ustalenia...)

8.Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Głosowanie (Uchwała NR II/9/2018 w sprawie ustalenia...)

9.Projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Uchwała NR II/10/2018 w sprawie powołani...)

10.Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Głosowanie (Uchwała NR II/11/2018 w sprawie wyboru P...)

11.Projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępc...)

12.Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie (Uchwała NR II/13/2018 w sprawie wyboru P...)

13.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Uchwała NR II/14/2018 w sprawie Regulami...)

14.Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Uchwała NR II/15/2018 w sprawie określen...)

15.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad Sesji.