III Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2018-12-28, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Skierniewice na I półrocze 2019 roku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy...)

7.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzeni...)

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2018...)

9.Projekt uchwały w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2018-2021.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zamiany Wieloletniej P...)

10.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia programu wsp...)

11.Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia szczegółowy...)

12.Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Skierniewice na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie Gminnego Programu Prof...)

13.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Skierniewice oraz ustalenia zasad ich zbycia.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zby...)

14.Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przekazania petycji or...)

15.Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyboru metody ustaleni...)

16.Projekt uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Uchwała w sprawie stawki opłaty za gospo...)

17.Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wys...)

18.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Skierniewice do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą " Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Skierniewice."

Głosowanie (Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Sk...)

19.Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gm...)

20.Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

Głosowanie (Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gm...)

21.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

22.Zamknięcie obrad Sesji.