IV Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2019-01-30, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na...)

7.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2019-2022.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletnie...)

8.Projekt uchwały w sprawie udzielenia na rok 2019 pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia na rok 2019...)

9.Projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Uchwała w sprawie powołania składów osob...)

10.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia projektu reg...)

11.Projekt uchwały w sprawie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Skierniewice na lata 2019-2022.

Głosowanie (Uchwała w sprawie programu przeciwdziała...)

12.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Głosowanie (Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium...)

13.Informacja Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego w Skierniewicach.

14.Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Skierniewice.

15.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad Sesji.