V Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2019-03-29, godz. 09:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Wystąpienie Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Wojciechowskiego.

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2019...)

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2019-2022.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

9.Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie funduszu sołeckiego.)

10.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023.

Głosowanie (Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium...)

11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Skierniewice na lata 2017-2020.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Pro...)

12.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skierniewice w 2019 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opi...)

13.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice (obejmującego obszary w obrębach wsi: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Budy Grabskie Ruda, Dębowa Góra, Halinów, Józefatów, Ludwików Nowy, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna, Pruszków, Rowiska, Rzeczków, Rzymiec, Samice, Sierakowice Lewe, Sierakowice Prawe, Strobów, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna, Żelazna SGGW) dla fragmentu obrębu wsi Mokra Lewa.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przystąpienia do sporz...)

14.Podziękowanie sołtysom minionej kadencji za dotychczasową współpracę, oraz oficjalne przywitanie nowo wybranych sołtysów.

15.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

16.Zamkniecie obrad Sesji.