VI Sesja Rady Gminy

w dniu 2019-04-17, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Wystąpienie Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Wojciechowskiego.

7.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian budżetu na 2019...)

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2019-2022.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

9.Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zarządzenia poboru pod...)

10.Projekt uchwały w sprawie diet przysługujących sołtysom - przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

Głosowanie (Uchwała w sprawie diet przysługujących s...)

11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu o...)

12.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

13.Zamknięcie obrad Sesji.