IX Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2019-06-26, godz. 09:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Debata nad Raportem o stanie Gminy.

7.Wotum zaufania dla Wójta Gminy dotyczące Raportu o stanie Gminy.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gmi...)

8.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozd...)

9.Absolutoriu dla Wójta Gminy z wykonania Budżetu Gminy za 2018 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gm...)

10.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian budżetu na 2019...)

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2019 - 2022.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

12.Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2019 roku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy...)

13.Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.

Głosowanie (Uchwała w sprawie powołania Zespołu do s...)

14.Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komend...)

15.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skierniewice na lata 2019 - 2029.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Ro...)

16.Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lok...)

17.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyn...)

18.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody ne wydzierżawienie nieruchomości bez obowiązku przeprowadzenia przetargu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody ne wyd...)

19.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nab...)

20.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

21.Zamknięcie obrad Sesji.