X Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2019-08-13, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnych.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lok...)

7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (Mokra Lewa)

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nab...)

8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (Miedniewice)

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nab...)

9.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Skierniewice na lata 2015-2022.

Głosowanie (Uchwała zmieniający uchwałę w sprawie pr...)

10.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian budżetu na 2019...)

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2019-2020.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

12.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

13.Zamknięcie obrad Sesji.