XI Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2019-08-30, godz. 09:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian budżetu na 2019...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2019-2022.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

8.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skierniewice na lata 2019-2023.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletnieg...)

9.Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Skierniewice.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany regulaminu wyna...)

10.Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku organowi właściwemu do jego rozpatrzenia.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przekazania wniosku or...)

11.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

12.Zamknięcie obrad Sesji.