XII Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2019-09-27, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian budżetu na 2019...)Głosowanie (Wniosek Pana Zbigniewa Biernata o wykreś...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2019-2022.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

8.Projekt uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutac...)

9.Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu g...)

10.Przedstawienie opinii o kandydatach na ławników przez Przewodniczącego Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

11.Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 do 2023 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyboru ławników na kad...)

12.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Skierniewice na lata 2019-2022."

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie pr...)

13.Apel Rady Gminy Skierniewice w wprawie obrony małżeństwa i rodziny.

Głosowanie (Apel Rady Gminy Skierniewice w wprawie o...)

14.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

15.Zamknięcie obrad Sesji.