XIII Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2019-11-29, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji....)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Informacje o działaniach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gniazdo" w kontekście wdrażanego programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rozdysponowania środków w okresie programowania 2014-2020.

7.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian budżetu na 2019...)

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2019-2022.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

9.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego za rok podatkowy 2020 na obszarze Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Uchwała w sprawie obniżenia średniej cen...)

10.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia wysokości s...)

11.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia wysokości dz...)

12.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rok o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego pro...)

13.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie or...)

14.Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Skierniewice pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia tygodnioweg...)

15.Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia szczegółowy...)

16.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skierniewice na lata 2019-2023"

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia "Wieloletnie...)

17.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (Józefatów)

Głosowanie (Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nab...)

18.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (Sierakowice Lewe)

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zby...)

19.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (Sierakowice Lewe)

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nab...)

20.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (Mokra)

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zby...)

21.Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania...)

22.Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia szczegółowe...)

23.Oświadczenie Rady Gminy Skierniewice podjęte na XIII sesji w dniu 29 listopada 2019 r. w sprawie pisma z Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Anny Kaczmarek.

Głosowanie (Oświadczenie Rady Gminy Skierniewice pod...)

24.Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia dokumentów dotyczących zgłoszeń kandydatów na ławników.

Głosowanie (Uchwała w sprawie powołania komisji dora...)

25.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

26.Zamknięcie obrad Sesji.