XV Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2019-12-30, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian budżetu na 2019...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2019-2022.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

8.Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Skierniewice na I półrocze 2020 roku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy...)

9.Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skierniewice na rok szkolny 2019/2020.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia średniej ce...)

10.Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej...)

11.Projekt uchwały sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości.

Głosowanie (Uchwała sprawie wyboru metody ustalenia...)

12.Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia wzoru dekla...)

13.Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu utrz...)

14.Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przekazania petycji or...)

15.Projekt uchwały w sprawie petycji adwokat Renaty Sutor z dnia 29 listopada 2019 r. dotyczącej interesu publicznego w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego i prawa powszechnie obowiązującego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie petycji adwokat Renaty...)

16.Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi rodziców dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego " Kraina Uśmiechu " w Miedniewicach do organu właściwego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przekazania skargi rod...)

17.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

18.Zamknięcie obrad Sesji.