XVI Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2020-01-31, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na...)

7.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2020-2023.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletnie...)

8.Projekt uchwały w sprawie udzielenia na rok 2020 pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia na rok 2020...)

9.Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu utrz...)

10.Projekt uchwały w sprawie petycji skierowanej do Rady Gminy Skierniewice dotyczącej interesu publicznego w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie petycji skierowanej do...)

11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2020.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Pro...)

12.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

13.Zamknięcie obrad Sesji.