XVII Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2020-03-05, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji. )

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji....)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Skierniewice."

Głosowanie (Uchwała w sprawie przystąpienia do oprac...)

7.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu o...)

8.Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ok...)

9.Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie us...)

10.Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wy...)

11.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

12.Zamknięcie obrad Sesji.