XVIII Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2020-04-27, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian budżetu na 2020...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2020-2023.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej pr...)

8.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie us...)

9.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skierniewice w 2020 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opi...)

10.Projekt uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczonych przez Gminę Skierniewice na terenie gminy Skierniewice.

Głosowanie (Uchwała w sprawie dopłaty dla odbiorców...)

11.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia wysokości st...)

12.Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przekazania petycji or...)

13.Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

Głosowanie (Uchwała w sprawie pozostawienia petycji...)

14.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzeni...)

15.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad Sesji.