XIX Sesja Rady Gminy

w dniu 2020-05-28, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie Gminy.

7.Apel Rady Gminy Skierniewice z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie realizacji porozumienia zawartego w dniu 25 marca 2013 roku i możliwości odprowadzania ścieków z terenu Gminy Skierniewice do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Mokra Prawa oraz ustalenia warunków technicznych włączenia projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejącego układu sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Skierniewice.

Głosowanie (Apel Rady Gminy Skierniewice z dnia 28 m...)

8.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian budżetu na 2020...)

9.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2020-2023.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

10.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (Mokra Lewa)

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nab...)

11.Informacje w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice.

12.Projekt uchwały w sprawie uwzględnienia petycji mieszkańców wsi Zalesie.

Głosowanie (Wniosek Pana Biernata o dopisanie w uchw...)Głosowanie (Uchwała w sprawie uwzględnienia petycji...)

13.Projekt uchwały w sprawie uwzględnienia petycji mieszkańców wsi Julków i Józefatów.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uwzględnienia petycji...)

14.Projekt uchwały w sprawie uwzględnienia petycji mieszkańców wsi Brzozów.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uwzględnienia petycji...)

15.Projekt uchwały w sprawie uwzględnienia petycji mieszkańców wsi Nowy Ludwików.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uwzględnienia petycji...)

16.Projekt uchwały w sprawie uwzględnienia petycji mieszkańców wsi Nowe Rowiska.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uwzględnienia petycji...)

17.Projekt uchwały w sprawie uwzględnienia petycji mieszkańców wsi Żelazna.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uwzględnienia petycji...)

18.Projekt uchwały w sprawie uwzględnienia petycji mieszkańców wsi Wola Wysoka.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uwzględnienia petycji...)

19.Projekt uchwały w sprawie petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie petycji z dnia 2 kwiet...)

20.Projekt uchwały w sprawie petycji z dnia 14 maja 2020 r. dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Głosowanie (Uchwała w sprawie petycji z dnia 14 maja...)

21.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

22.Zamkniecie obrad Sesji.