XX Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2020-06-30, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Debata nad Raportem o stanie Gminy.

7.Wotum zaufania dla Wójta Gminy dotyczące Raportu o stanie Gminy.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gmi...)

8.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozd...)

9.Absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania Budżetu Gminy za 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gmi...)

10.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzeni...)

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2020...)

12.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2020-2023.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

13.Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2020 roku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy...)

14.Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

Głosowanie (Uchwała w sprawie pozostawienia petycji...)

15.Projekt uchwały w sprawie petycji z dnia 25 maja 2020 r. dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Głosowanie (Uchwała w sprawie petycji z dnia 25 maja...)

16.Projekt uchwały w prawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice dla fragmentu obrębu wsi Mokra Lewa.

Głosowanie (Uchwała w prawie zmiany miejscowego plan...)

17.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skierniewice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia projektu reg...)

18.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyn...)

19.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu...)

20.Projekt uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Skierniewice oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.

Głosowanie (Uchwała w sprawie organizacji publiczneg...)

21.Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gm...)

22.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

23.Zamknięcie obrad Sesji.