XXIII Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2020-09-22, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2020...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2020-2023.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

8.Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania...)

9.Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości oraz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyboru metody ustaleni...)

10.Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia wzoru dekla...)

11.Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu...)

12.Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowej.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej...)

13.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice dotyczącego fragmentu wsi Ruda.

Głosowanie (Uchwała w sprawie miejscowego planu zago...)

14.Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przekazania petycji or...)

15.Projekt uchwały w sprawie petycji dyrektorów szkół podstawowych dla których Gmina Skierniewice jest organem prowadzącym z dnia 4 września 2020 roku dotyczącej podniesienia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Uchwała w sprawie petycji dyrektorów szk...)

16.Stan oświaty w Gminie Skierniewice.

17.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

18.Zamknięcie obrad Sesji.